Voorwaarden

Artikel1: Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden tijdelijke douche zijn van toepassing op de overeenkomst tot huur van een douchecabine van Groningenhuren.nl.

Artikel2: Duur van de overeenkomst
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 week. Bij het vaststellen van de duur van de overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. De duur wordt aangeven door een einddatum van de huur vast te stellen. Op de datum van ondertekening is de douche geplaatst.

Artikel3: Plaatsing van de douchecabine
De douchecabine wordt door Groningenhuren.nl geplaatst en aangesloten en aan het einde van de huurovereenkomst verwijderd.

Artikel4: Schade en gebreken
De huurder is verplicht elke schade of elk gebrek tijdens de huurperiode onmiddellijk aan
Groningenhuren.nl te melden. Herstel- of andere werkzaamheden aan het gehuurde mogen uitsluitend door Groningenhuren.nl worden verricht.

Artikel5: Verplichtingen van de huurder
De huurder is verplicht het gehuurde slechts te gebruiken overeenkomstig de bestemming waarvoor het gehuurde ter beschikking is gesteld. Aan het gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht en de douchecabine mag na plaatsing en installatie door Groningenhuren.nl door huurder niet eigenmachtig worden verplaatst. De huurder gaat voorzichtig en zorgvuldig met het gehuurde om.

Artikel6: Risico en kosten
Vanaf het moment dat de douchecabine bij huurder is geplaatst tot het einde van de overeenkomst, is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De kosten van noodzakelijk herstel van het gehuurde ten gevolge van niet-nakoming van de verplichtingen door huurder, zijn voor rekening van huurder.

Artikel7: Betaling
De huur/ aansluitkosten alsmede eventuele op grond van de huurovereenkomst voor rekening van de huurder komende kosten, dienen vóór de datum aangegeven op de factuur/ contract te worden betaald.

Artikel8: Aansprakelijkheid
Groningenhuren.nl is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, uitstromend water of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of enig onderdeel daarvan. Dit geldt ook voor kabels, draden en slangen.

Artikel 1: Definities
1.1. Groningenhuren.nl: Groningenhuren.nl, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60508396. De hoofdvestiging bevindt zich aan de millinghaweg 32 en heeft de postcode 9822 TE, te Niekerk.
1.2. Huurder: de natuurlijk persoon die met Groningenhuren.nl een overeenkomst is aangegaan. Dit kan zowel een particulier als een student zijn. De student is ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling.
1.3. Product: het goed beschreven in de huurovereenkomst tussen de Huurder en Groningenhuren.nl dat de hoofdzaak van de overeenkomst is.

Artikel 2: Totstandkoming huurovereenkomst
2.1. Tegelijkertijd met het afleveren van het product, wordt de huurovereenkomst door Groningenhuren.nl tot stand gebracht.
2.2. De huurovereenkomst kan alleen door Groningenhuren.nl schriftelijk eenzijdig worden aangevuld of gewijzigd.

Artikel 3: Huurprijs
3.1. De huur wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de huurovereenkomst wordt gesloten. De huurder krijgt pro rata korting voor de dagen dat de Huurder niet over het Product heeft kunnen beschikken.

Artikel 4: Omgang met het Product door de Huurder
4.1. De Huurder gaat zorgvuldig en voorzichtig met het Product om. Dit wordt onder andere gedaan door het product tegen diefstal en/of beschadiging te beschermen, geen wijzigingen aan het product uit te voeren en eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.
4.2. De Huurder dient op eerste verzoek van Groningenhuren.nl toegang tot het product te verlenen voor inspectie.
4.3. De Huurder meldt enig defect, mankement, schade en/of diefstal aan het Product direct aan Groningenhuren.nl. Dit kan via het emailadres contact@groningenhuren.nl of door te telefoneren. Huurder is aansprakelijk voor enige schade aan het product door te late melding aan Groningenhuren.nl
4.4. De Huurder verplaatst het Product niet zonder toestemming van Groningenhuren.nl naar een ander adres. Zelfs als er sprake is van een verhuizing.
4.5. Huurder verhuurt/geeft het Product niet aan een derde.

Artikel 5: Betaling
5.1. Bij ondertekening van de huurovereenkomst verplicht de Huurder zich tot de betalingen die vermeld staan in het huurovereenkomst. Huur wordt vooraf betaald en gaat in op het moment van levering.
5.2. Bij niet tijdige betaling wordt de Huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand.
5.3. Bij niet tijdige betaling is de Huurder de volgende kosten aan Groniningenhuren.nl verschuldigd:
5.3.1. De wettelijke rente over consumententransacties per maand over het opeisbare bedrag;
5.3.2. Aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning.
5.3.3. Administratie kosten van Groningenhuren.nl
5.4. Bij het niet nakomen van de huurovereenkomst worden alle kosten die door Groningenhuren.nl gemaakt zijn voor het verkrijgen van het opeisbare bedrag verhaald op de Huurder.

Artikel 6: Servicerechten en plichten
6.1. Groningenhuren.nl verplicht zich om noodzakelijke onderhoud/ reparatie aan het Product uit te voeren.
6.2. Kosten van onderhoud/ reparatie komen voor rekening van Groningenhuren.nl, tenzij de gemaakte kosten het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door de Huurder. Huurder betaald in dat geval de gemaakte kosten van Groningenhuren.nl voor de reparatie/ vervanging van het Product.
6.3. Als het Product niet direct gerepareerd kan worden, zorgt Groningenhuren.nl voor een tijdelijk vervangend Product. Als blijkt dat het Product niet gerepareerd kan worden, zal het Product door een gelijksoortig product vervangen worden.
6.4. De huurder is aansprakelijk voor reparatiekosten indien het Product door een van buitenaf komende oorzaak (bijvoorbeeld brand-/waterschade) is beschadigd.
6.5. In het geval van diefstal of op andere wijze verdwijnen van het Product, is de Huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het Product.

Artikel 7: Huurperiode, omruiling en vroegtijdige beëindiging
7.1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode die staat vermeld in de huurovereenkomst.
7.2. Na afloop van de huurperiode wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengt met 3 maanden, tenzij een van de partijen aangeeft de huurovereenkomst te verbreken.
7.3. Groningenhuren.nl heeft het recht de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Huurder:
7.3.1. Niet voldoet aan de nakoming van de huurovereenkomst;
7.3.2. Incapabel is/ dreigt te worden om de aan de huurbetaling te kunnen voldoen;
7.3.3. Overlijdt;
7.3.4. Onder curatele is of zal worden gesteld;
7.3.5. Onjuiste informatie aan Groningenhuren.nl heeft verstrekt;
7.4. De volgende kosten zal Groningenhuren.nl doorrekenen aan de Huurder indien er sprake is van tussentijdse beëindiging:
7.4.1. 50 Euro voor het ophalen van het gehuurde.
7.4.2. Het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk overeengekomen waren. Er is een maximum van 12 maanden huur.
7.4.3. De vervangingswaarde van het product, indien het product niet wordt teruggekeerd. De vervangingswaarde wordt eenzijdig door Groningenhuren.nl vastgesteld.

Artikel 8: Beëindiging huurovereenkomst
8.1. Groningenhuren.nl haalt het Product op. Huurder zorgt ervoor dat het Product in goede, oorspronkelijk en schone staat is. Eventuele accessoires en dergelijken dienen ook bijgeleverd te worden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. Groningenhuren.nl is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, uitstromend water of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn het niet of niet behoorlijk functioneren van het Product of enig onderdeel daarvan. Dit geldt ook kabels draden en slangen.

Artikel 10: Diversen
10.1. De huurder mag de huurovereenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van Groningenhuren.nl
10.2. De voorwaarden van de huurovereenkomst kunnen gedurende de looptijd eenzijdig door Groningenhuren.nl worden gewijzigd.